49. HEA-10, 10MV/10kW

48. ELV-4, 1.5MV/100kW

47. ELV-3(Self-shielded), 800kV/100mA

46. ELV-3(Self-shielded), 500kV/40mA

45. ELV-8, 2.5MeV/100kW

44. HEA-5, 5.0MV/50kW

43. ELV-6, 1.0MV/100kW

42. ELV-4, 1.5MV/100kW

41. HVG(High Voltage Generator), 1.0MV/20kW

40. ELV-3, 0.7MeV/30kW

39. ELV-8, 2.5MeV/100kW

38. ELV-4, 0.95MeV/100kW

37. ELV-4, 1.0MeV/100kW

36. ELV-4, 1.5MeV/100kW

35. ELV-4 1.0MeV/65kW

34. ELV-4, 1.0MeV/100kW

33. ELV-8, 2.5MeV/100kW

32. ELV-8, 2.5MeV/100kW

31. ELV-6 #2, 1.5MeV/100kW

30. ELV-6 #1, 1.5MeV/100kW

29. ELV-8, 2.0MeV/100kW

28. ELV-8, 2.5MeV/100kW

27. ELV-6, 1.0MeV/100kW

26. ELV-8, 2.0MeV/100kW

25. ELV-0.6M, 0.6MeV/20kW

24. ELV-6, 1.0MeV/100kW

23. ELV-0.6M, 0.6MeV/20kW

22. ELV-6, 1.0MeV/100kW

21. ELV-3, 0.7MeV/50kW

20. ELV-8, 2.5MeV/100kW

19. ELV-8, 2.5MeV/100kW

18. UELV-10-10S, 10MeV/10kW

17. ELV-8, 2.5MeV/100kW

16. ELV-4, 1.5MeV/50kW

15. ELV-4, 1.5MeV/50kW

14. ELV-12, 0.95MeV/400kW

13. ELV-8, 2.5MeV/40kW

12. ELV-4, 1.5MeV/40kW

11. ELV-4, 1.2MeV/50kW

10. ELV-4, 1.5MeV/30kW

9. ELV-4, 1.5MeV/40kW

8. ELV-6A, 1.0MeV/100kW

7. ELV-8, 2MeV/100kW

6. ELV-4, 0.95MeV/40kW

5. ELV-6, 1.0MeV/100kW

4. ELV-4, 0.95MeV/40kW

3. ELV-6, 0.95MeV/80kW

2. ELV-4, 0.95MeV/40kW

1. ELV-4, 0.95MeV/40kW